Kişisel Verilerin Korunması

Eos kaynaklı imalat teknolojileri_edited.jpg
1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu bilgilendirme metni, Eos Endüstriyel Otomotiv Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. (EOS OTOMOTİV olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10 ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

EOS OTOMOTİV, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak EOS OTOMOTİV hakkındaki bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun;

 

Unvanı :

Eos Endüstriyel Otomotiv Sistemleri Tasarım Makine İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Vergi Dairesi/No’su :

Yahya Galip / 3360458508

Mersis Numarası :

0336045850800013

Adresi :

Çankırı Yolu 11. Km. Kaymakam A.Galip Kaya Cad. No: 10 Akyurt Ankara

Adres Kodu :

1022223869

Telefonu :

0312 844 24 15

E-posta adresi :

info@eosotomotiv.com

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) :

eos@hs01.kep.tr

3- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

EOS OTOMOTİV tarafından veri işlemeye konu edilen kişisel veriler aşağıdadır.

 • Kimlik Bilgisi: Ad soyadı, TC kimlik no, doğum yeri/tarihi, medeni hali, cinsiyet.

 • İletişim Bilgisi: Adres, telefon no, e-mail, kep adresi

 • Finansal Bilgi: Vergi kimlik bilgileri, IBAN No.              

 • Müşteri İşlem Bilgisi: Vergi kimlik bilgileri, fatura.

 • Hukuki İşlem: İmza sirküleri, imza beyanı, imza, açık rıza ve aydınlatma metni, sözleşme.

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kamera kaydı.

 • Mesleki Deneyim: Unvan, mesleği, okul bilgisi, çalıştığı yerler bilgisi.

 • Özlük: Askerlik durumu bilgisi, kişisel başarı bilgileri.

4- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme kurulması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak,  doğrudan ilgili kişinin kendisinden sözlü ve yazılı olarak temin edilebileceği gibi, elektronik ortamlar yoluyla, çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmekte ve otomatik, kısmen otomatik ve veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenmektedir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

EOS OTOMOTİV, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. 

 • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi.

 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

 • Ürün hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması.

6- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARIM AMAÇLARI
6.1- Yurt İçi Aktarım

EOS OTOMOTİV söz konusu kişisel verileri yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. 

EOS OTOMOTİV, vergi kanunları ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı, Bankalararası Kart Merkezi,  gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, EOS OTOMOTİV’in iştiraklerine, EOS OTOMOTİV’in topluluk şirketlerine, hissedarlara, işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, PTT şubelerine, lojistik destek hizmeti, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 5.madde kapsamında daha iyi hizmet verebilmeye yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara, ilgili kişinin 6698 sayılı Kanun kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

6.2- Yurt Dışı Aktarım

EOS OTOMOTİV kişisel verileriniz yurt dışına aktarmamaktadır.

7- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre EOS OTOMOTİV’e başvurabilir. İlgili kişiler taleplerini, aşağıdaki iletişim kanallarından biri vasıtası ile EOS OTOMOTİV’e iletebilir. Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini;

 • Yazılı olarak, 

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden,

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza yoluyla,

 • Kişisel verisi işlenen kişi tarafından EOS OTOMOTİV’e daha önce bildirilen ve EOS OTOMOTİV’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirler. 

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.  Başvuru talepleri, “Başvuru Talep Formu” kullanılmak suretiyle yapılabilir. “Başvuru Talep Formu” na,   başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve EOS OTOMOTİV tarafından oluşturulan kişisel verilerin korunması politikaları kapsamında kişisel verilerin korunması, saklanması ve imhasına ilişkin detaylı bilgilere https://www.eosotomotiv.com/ adresinden ulaşılabilir.

8- DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İlgili yasal mevzuat ve/veya EOS OTOMOTİV’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.eosotomotiv.com/ adresinden ulaşılabilecektir.